เลือกวัน   ถึง
M Sup
Back Download Reject Description

Card Daily Report
Print Date : 04/05/2016      Daily Date : 04/05/2016 to  04/05/2016
Team                     Sale ::
 
 

Approved Declined On Process Reject
New Card Existing Card Total Card
Product : Visa  Master Total Visa  Master Total Visa  Master Total
Basic : 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sup : 0 0 0 0 0 0 0 0 0
by sales(KTC) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 *หมายเหตุ : รายงานนี้ใช้เป็นแนวทางในการดูผลการพิจารณาอนุมัติเบื้องต้นเท่านั้น    ไม่สามารถใช้เป็นหลักในการคำนวณผลตอบแทนและผลตอบแทนและ รายการส่งเสริมการขายใด ๆ ทั้งสิ้น